Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
708 925 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
663 979 €
94 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
663 979 €
100 %
100 %
Stavby
606 541 €
91 %
70 %
Pozemky
23 115 €
3 %
19 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
21 006 €
3 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 985 €
2 %
3 %
Dopravné prostriedky
332 €
0 %
1 %
Obežný majetok
44 531 €
6 %
12 %
Finančné účty súčet
40 226 €
90 %
89 %
Bankové účty
40 226 €
90 %
88 %
Pohľadávky spolu
2 981 €
7 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 981 €
7 %
6 %
Odberatelia
2 862 €
6 %
3 %
Iné pohľadávky
119 €
0 %
2 %
Zásoby súčet
1 324 €
3 %
5 %
Materiál
1 324 €
3 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
415 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
415 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby