Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 955 252 €
Neobežný majetok
1 829 417 €
Obežný majetok
121 975 €
Časové rozlíšenie súčet
3 860 €
Pasíva
1 955 252 €
Vlastné imanie
-42 563 €
Záväzky celkom
1 905 893 €
Časové rozlíšenie súčet
91 922 €
Výnosy
1 326 866 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 939 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 310 927 €
Náklady
1 340 073 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 329 957 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 116 €
Zisk
-13 207 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-13 207 €
Príjmy1,3 mil. €
Granty a transfery
96,4 %
Nedaňové príjmy
1,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,7 %
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,8 %
Tovary a služby
30,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,2 %
Kapitálové výdavky
2,5 %
Bežné transfery
0,3 %
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Cesta do Rudiny 637
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30231281
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.3.1992
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby