Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 240 646 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
605 398 €
49 %
38 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
345 300 €
57 %
87 %
Príplatky
216 540 €
36 %
9 %
Odmeny
40 986 €
7 %
3 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
2 573 €
0 %
1 %
Tovary a služby
373 971 €
30 %
39 %
Materiál
88 397 €
24 %
21 %
Dopravné
79 241 €
21 %
14 %
Rutinná a štandardná údržba
76 224 €
20 %
7 %
Služby
66 317 €
18 %
40 %
Energie, voda a komunikácie
63 571 €
17 %
17 %
Cestovné náhrady
221 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
226 392 €
18 %
16 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
152 286 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
48 706 €
22 %
17 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
15 720 €
7 %
3 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
9 680 €
4 %
10 %
Kapitálové výdavky
31 600 €
3 %
7 %
Obstarávanie kapitálových aktív
31 600 €
100 %
100 %
Bežné transfery
3 285 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 285 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby