Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto

Spolu majetok
1 955 252 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 829 417 €
94 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 829 417 €
100 %
100 %
Stavby
1 378 842 €
75 %
59 %
Dopravné prostriedky
231 610 €
13 %
2 %
Pozemky
182 211 €
10 %
30 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 136 €
1 %
4 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 738 €
1 %
2 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
6 880 €
0 %
2 %
Obežný majetok
121 975 €
6 %
7 %
Finančné účty súčet
96 003 €
79 %
45 %
Bankové účty
91 335 €
75 %
41 %
Ceniny
3 732 €
3 %
0 %
Peniaze
936 €
1 %
2 %
Zásoby súčet
23 510 €
19 %
12 %
Materiál
23 510 €
19 %
6 %
Pohľadávky spolu
2 462 €
2 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 462 €
2 %
42 %
Ostatné pohľadávky
1 948 €
2 %
2 %
Ostatné dane a poplatky
514 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 860 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 860 €
100 %
27 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby