Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 781 016 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
986 709 €
55 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
775 671 €
79 %
83 %
Príplatky
137 072 €
14 %
10 %
Odmeny
73 966 €
7 %
6 %
Tovary a služby
411 321 €
23 %
20 %
Materiál
174 027 €
42 %
44 %
Služby
91 816 €
22 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
85 209 €
21 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
57 448 €
14 %
10 %
Nájomné za nájom
2 723 €
1 %
0 %
Cestovné náhrady
98 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
355 099 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
253 287 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
66 947 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
34 308 €
10 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
556 €
0 %
2 %
Kapitálové výdavky
26 397 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
26 397 €
100 %
98 %
Bežné transfery
1 490 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 490 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby