Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Spolu majetok
996 629 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
830 210 €
83 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
828 502 €
100 %
100 %
Stavby
790 382 €
95 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 120 €
5 %
2 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 708 €
0 %
0 %
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 708 €
0 %
0 %
Obežný majetok
162 864 €
16 %
13 %
Finančné účty súčet
156 305 €
96 %
94 %
Bankové účty
156 269 €
96 %
91 %
Výdavkový rozpočtový účet
35 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
5 508 €
3 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 508 €
3 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 734 €
2 %
1 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
2 000 €
1 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
774 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 052 €
1 %
2 %
Materiál
1 052 €
1 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
3 555 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 555 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby