Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Vlastné imanie a záväzky
996 629 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
860 154 €
86 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
712 278 €
83 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
697 047 €
81 %
85 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
13 795 €
2 %
0 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
1 435 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
143 280 €
17 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
71 043 €
8 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
47 225 €
5 %
4 %
Ostatné priame dane
11 884 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
6 829 €
1 %
0 %
Iné záväzky
5 526 €
1 %
1 %
Ostatné záväzky
772 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
4 596 €
1 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
4 596 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
134 633 €
14 %
6 %
Výnosy budúcich období
134 633 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
1 841 €
0 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
1 841 €
100 %
100 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3 557 €
193 %
104 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-1 716 €
-93 %
-4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby