Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ekover, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 002 487 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
751 373 €
75 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
602 395 €
80 %
94 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
366 215 €
49 %
3 %
Stavby
135 706 €
18 %
71 %
Pozemky
76 782 €
10 %
11 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 492 €
3 %
8 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 200 €
0 %
0 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
125 181 €
17 %
5 %
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
121 231 €
16 %
5 %
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 950 €
1 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
23 797 €
3 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
23 797 €
3 %
0 %
Obežný majetok
246 639 €
25 %
8 %
Pohľadávky spolu
186 898 €
76 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
186 898 €
76 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
134 591 €
55 %
35 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
134 591 €
55 %
28 %
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
44 629 €
18 %
0 %
Daňové pohľadávky a dotácie
4 578 €
2 %
1 %
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
1 100 €
0 %
4 %
Finančné účty súčet
56 479 €
23 %
42 %
Bankové účty
54 783 €
22 %
41 %
Peniaze
1 696 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
3 262 €
1 %
5 %
Materiál
3 262 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
4 475 €
0 %
1 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 638 €
59 %
80 %
Náklady budúcich období krátkodobé
1 837 €
41 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby