Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
258 877 €
Neobežný majetok
11 238 €
Obežný majetok
247 639 €
Pasíva
258 877 €
Vlastné imanie
4 550 €
Záväzky celkom
250 555 €
Časové rozlíšenie súčet
3 773 €
Výnosy
2 946 523 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
308 793 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 637 730 €
Náklady
2 935 733 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 812 980 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
122 753 €
Zisk
10 790 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 790 €
Príjmy330,8 tis. €
Nedaňové príjmy
90,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,7 %
Granty a transfery
2,1 %
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,4 %
Tovary a služby
16,7 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tilgnerova 14
Obec:84105 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Karlova Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31750214
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1995
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby