Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 761 791 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 695 955 €
61 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 293 240 €
76 %
83 %
Odmeny
211 372 €
12 %
6 %
Príplatky
191 343 €
11 %
10 %
Poistné a príspevok do poisťovní
591 267 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
424 824 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
131 331 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
35 113 €
6 %
9 %
Tovary a služby
462 535 €
17 %
20 %
Materiál
227 522 €
49 %
44 %
Služby
119 361 €
26 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
99 279 €
21 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
10 864 €
2 %
10 %
Cestovné náhrady
3 898 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
1 591 €
0 %
0 %
Dopravné
20 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
7 300 €
0 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
7 300 €
100 %
98 %
Bežné transfery
4 734 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 734 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby