Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
596 496 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
309 201 €
52 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
225 619 €
73 %
92 %
Pozemky
225 619 €
73 %
20 %
Dlhodobý finančný majetok súčet
83 582 €
27 %
0 %
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
83 582 €
27 %
0 %
Obežný majetok
287 295 €
48 %
14 %
Pohľadávky spolu
157 458 €
55 %
8 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
157 458 €
55 %
7 %
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
139 080 €
48 %
2 %
Ostatné pohľadávky
18 378 €
6 %
1 %
Finančné účty súčet
129 837 €
45 %
91 %
Bankové účty
129 837 €
45 %
90 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby