Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
596 496 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Vlastné imanie
436 527 €
73 %
10 %
Výsledok hospodárenia
255 189 €
58 %
-16 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
194 499 €
45 %
2 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
60 689 €
14 %
-6 %
Imanie a peňažné fondy
181 338 €
42 %
86 %
Základné imanie
181 338 €
42 %
85 %
Záväzky celkom
157 293 €
26 %
48 %
Krátkodobé záväzky súčet
157 293 €
100 %
8 %
Záväzky z obchodného styku
157 293 €
100 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
2 677 €
0 %
43 %
Výnosy budúcich období
2 677 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby