Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Západoslovenské múzeum v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 207 266 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 115 171 €
98 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 115 171 €
100 %
100 %
Stavby
3 932 297 €
96 %
61 %
Pozemky
165 986 €
4 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 887 €
0 %
3 %
Umelecké diela a zbierky
8 000 €
0 %
0 %
Obežný majetok
91 865 €
2 %
7 %
Finančné účty súčet
91 632 €
100 %
84 %
Bankové účty
89 053 €
97 %
81 %
Ceniny
2 579 €
3 %
1 %
Pohľadávky spolu
146 €
0 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
146 €
0 %
11 %
Pohľadávky voči zamestnancom
75 €
0 %
0 %
Odberatelia
71 €
0 %
3 %
Zásoby súčet
87 €
0 %
4 %
Materiál
87 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
231 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
231 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby