Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Galantská knižnica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
38 140 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
24 482 €
64 %
7 %
Finančné účty súčet
24 482 €
100 %
84 %
Bankové účty
24 237 €
99 %
81 %
Ceniny
246 €
1 %
1 %
Neobežný majetok
12 674 €
33 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
12 674 €
100 %
100 %
Stavby
12 408 €
98 %
61 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
171 €
1 %
3 %
Pozemky
95 €
1 %
16 %
Časové rozlíšenie súčet
985 €
3 %
0 %
Náklady budúcich období
985 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby