Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
781 404 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
464 178 €
59 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
409 307 €
88 %
83 %
Príplatky
39 993 €
9 %
10 %
Odmeny
14 878 €
3 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
160 091 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
114 627 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
36 397 €
23 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
9 067 €
6 %
9 %
Tovary a služby
134 212 €
17 %
20 %
Materiál
72 018 €
54 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
37 414 €
28 %
22 %
Služby
20 539 €
15 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
3 481 €
3 %
10 %
Dopravné
475 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
285 €
0 %
1 %
Bežné transfery
14 461 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
14 461 €
100 %
94 %
Kapitálové výdavky
8 462 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
8 462 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby