Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
243 286 €
Neobežný majetok
225 661 €
Obežný majetok
17 624 €
Pasíva
243 286 €
Vlastné imanie
-67 616 €
Záväzky celkom
310 902 €
Výnosy
1 025 811 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
63 196 €
Výnosy z finančnej činnosti
962 615 €
Náklady
1 028 348 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
958 259 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
70 089 €
Zisk
-2 537 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 537 €
Príjmy66,9 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
priemer odvetvia*
Výdavky949,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
68,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,8 %
Tovary a služby
8,8 %
Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 715/29
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36158135
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby