Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 755 285 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 276 164 €
73 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 271 332 €
100 %
94 %
Stavby
1 250 993 €
98 %
71 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 339 €
2 %
8 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 832 €
0 %
0 %
Softvér
3 572 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
1 260 €
0 %
0 %
Obežný majetok
477 392 €
27 %
8 %
Finančné účty súčet
338 763 €
71 %
42 %
Bankové účty
337 587 €
71 %
41 %
Peniaze
1 176 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
133 254 €
28 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
133 254 €
28 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
133 190 €
28 %
35 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
133 190 €
28 %
28 %
Iné pohľadávky
64 €
0 %
4 %
Zásoby súčet
5 375 €
1 %
5 %
Materiál
5 375 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 729 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období krátkodobé
1 729 €
100 %
10 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby