Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
72 261 €
Neobežný majetok
38 799 €
Obežný majetok
33 462 €
Pasíva
72 261 €
Vlastné imanie
-68 €
Záväzky celkom
72 329 €
Výnosy
408 152 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
27 849 €
Výnosy z finančnej činnosti
380 303 €
Náklady
407 736 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
393 080 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 656 €
Zisk
416 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
416 €
Príjmy89,3 tis. €
Granty a transfery
53,3 %
Nedaňové príjmy
43,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,7 %
Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky400,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,3 %
Tovary a služby
19,7 %
Bežné transfery
0,9 %
Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Litovelská 605/9
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812599
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby