Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
400 833 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
236 616 €
59 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
200 128 €
85 %
86 %
Príplatky
24 882 €
11 %
9 %
Odmeny
11 606 €
5 %
5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
81 553 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
54 728 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
21 558 €
26 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 670 €
3 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 597 €
3 %
2 %
Tovary a služby
78 945 €
20 %
21 %
Materiál
34 149 €
43 %
45 %
Služby
20 153 €
26 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
18 614 €
24 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
5 146 €
7 %
9 %
Nájomné za nájom
861 €
1 %
0 %
Cestovné náhrady
23 €
0 %
0 %
Bežné transfery
3 720 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 720 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby