Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 708 €
Obežný majetok
17 984 €
Časové rozlíšenie súčet
723 €
Pasíva
18 708 €
Vlastné imanie
3 620 €
Záväzky celkom
15 088 €
Výnosy
247 083 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 102 €
Výnosy z finančnej činnosti
231 981 €
Náklady
246 524 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
229 868 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 656 €
Zisk
559 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
559 €
Príjmy17,6 tis. €
Nedaňové príjmy
85,8 %
Granty a transfery
14,2 %
Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky232,0 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,3 %
Tovary a služby
39,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Bežné transfery
1,1 %
Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1163
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812840
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby