Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
231 981 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
95 860 €
41 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
79 156 €
83 %
84 %
Príplatky
12 104 €
13 %
11 %
Odmeny
4 600 €
5 %
4 %
Tovary a služby
91 008 €
39 %
14 %
Služby
40 279 €
44 %
38 %
Materiál
29 055 €
32 %
25 %
Rutinná a štandardná údržba
9 717 €
11 %
11 %
Energie, voda a komunikácie
8 014 €
9 %
23 %
Dopravné
3 806 €
4 %
1 %
Nájomné za nájom
116 €
0 %
3 %
Cestovné náhrady
23 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
42 616 €
18 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
26 067 €
61 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
11 061 €
26 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 791 €
11 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
697 €
2 %
11 %
Bežné transfery
2 497 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
2 497 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby