Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 061 848 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
609 920 €
57 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
505 219 €
83 %
83 %
Príplatky
61 499 €
10 %
10 %
Odmeny
43 202 €
7 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
216 900 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
152 886 €
70 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
34 033 €
16 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
24 392 €
11 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 590 €
3 %
2 %
Tovary a služby
212 052 €
20 %
20 %
Materiál
78 269 €
37 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
75 326 €
36 %
22 %
Služby
34 277 €
16 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
22 977 €
11 %
10 %
Dopravné
932 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
273 €
0 %
1 %
Bežné transfery
22 975 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
22 975 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby