Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 512 053 €
Neobežný majetok
1 396 055 €
Obežný majetok
106 076 €
Časové rozlíšenie súčet
9 922 €
Pasíva
1 512 053 €
Vlastné imanie
-11 495 €
Záväzky celkom
1 518 712 €
Časové rozlíšenie súčet
4 836 €
Výnosy
1 647 462 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
80 822 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 566 640 €
Náklady
1 658 441 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 567 498 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
90 943 €
Zisk
-10 979 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 979 €
Príjmy128,5 tis. €
Nedaňové príjmy
67,8 %
Granty a transfery
31,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,2 %
Tovary a služby
19,0 %
Bežné transfery
2,2 %
Kapitálové výdavky
1,9 %
Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. A. H. Škultétyho 9
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831640
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby