Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 564 247 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
886 721 €
57 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
703 807 €
79 %
83 %
Odmeny
93 352 €
11 %
6 %
Príplatky
89 562 €
10 %
10 %
Poistné a príspevok do poisťovní
315 216 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
221 600 €
70 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
49 885 €
16 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
34 582 €
11 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
9 150 €
3 %
2 %
Tovary a služby
297 606 €
19 %
20 %
Materiál
159 786 €
54 %
44 %
Služby
75 497 €
25 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
57 502 €
19 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
2 439 €
1 %
10 %
Dopravné
1 668 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
715 €
0 %
1 %
Bežné transfery
34 938 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
34 938 €
100 %
94 %
Kapitálové výdavky
29 766 €
2 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
29 766 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby