Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Spolu majetok
1 512 053 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 396 055 €
92 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 396 055 €
100 %
100 %
Stavby
1 383 808 €
99 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 247 €
1 %
2 %
Obežný majetok
106 076 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
98 318 €
93 %
94 %
Bankové účty
96 369 €
91 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
1 940 €
2 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
9 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
4 240 €
4 %
2 %
Materiál
4 240 €
4 %
2 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
2 329 €
2 %
1 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
2 329 €
2 %
1 %
Pohľadávky spolu
1 189 €
1 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 189 €
1 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 189 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
9 922 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
9 922 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby