Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
459 454 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
293 335 €
64 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
241 525 €
82 %
82 %
Príplatky
37 722 €
13 %
12 %
Odmeny
14 088 €
5 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
103 682 €
23 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
73 532 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
17 737 €
17 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
11 999 €
12 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
415 €
0 %
2 %
Tovary a služby
49 978 €
11 %
17 %
Služby
20 868 €
42 %
43 %
Energie, voda a komunikácie
11 707 €
23 %
21 %
Materiál
10 591 €
21 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
6 631 €
13 %
8 %
Nájomné za nájom
182 €
0 %
4 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
1 %
Bežné transfery
7 459 €
2 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 459 €
100 %
100 %
Kapitálové výdavky
5 000 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
5 000 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby