Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
462 329 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
300 769 €
65 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
268 144 €
89 %
84 %
Príplatky
25 320 €
8 %
11 %
Odmeny
7 306 €
2 %
4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
99 883 €
22 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
69 996 €
70 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
25 241 €
25 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
4 647 €
5 %
11 %
Tovary a služby
52 600 €
11 %
14 %
Služby
27 139 €
52 %
38 %
Materiál
12 119 €
23 %
25 %
Energie, voda a komunikácie
12 031 €
23 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
819 €
2 %
11 %
Nájomné za nájom
303 €
1 %
3 %
Cestovné náhrady
189 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
5 429 €
1 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
5 429 €
100 %
100 %
Bežné transfery
3 648 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 648 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby