Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 017 897 €
Neobežný majetok
845 406 €
Obežný majetok
172 024 €
Časové rozlíšenie súčet
467 €
Pasíva
1 017 897 €
Vlastné imanie
574 €
Záväzky celkom
1 016 915 €
Časové rozlíšenie súčet
409 €
Výnosy
2 153 147 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
175 946 €
Výnosy z finančnej činnosti
140 €
Náklady
2 132 709 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 030 431 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
102 278 €
Zisk
20 437 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
20 437 €
Príjmy267,7 tis. €
Nedaňové príjmy
86,5 %
Granty a transfery
12,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,7 %
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,3 %
Tovary a služby
29,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Bežné transfery
1,6 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Fándlyho č. 763/7A
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37839918
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby