Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 057 227 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 035 531 €
50 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
839 047 €
81 %
83 %
Príplatky
137 269 €
13 %
10 %
Odmeny
59 215 €
6 %
6 %
Tovary a služby
603 781 €
29 %
20 %
Materiál
293 416 €
49 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
138 786 €
23 %
22 %
Služby
116 267 €
19 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
50 379 €
8 %
10 %
Dopravné
2 245 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
1 740 €
0 %
1 %
Nájomné za nájom
948 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
363 233 €
18 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
256 423 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
88 127 €
24 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
18 683 €
5 %
9 %
Bežné transfery
33 720 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
33 720 €
100 %
94 %
Transfery v rámci verejnej správy
0 €
0 %
6 %
Kapitálové výdavky
20 962 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
20 962 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby