Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď

Spolu majetok
1 017 897 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
845 406 €
83 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
845 406 €
100 %
100 %
Stavby
654 220 €
77 %
87 %
Pozemky
152 111 €
18 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 479 €
4 %
2 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
2 595 €
0 %
0 %
Obežný majetok
172 024 €
17 %
13 %
Finančné účty súčet
151 359 €
88 %
94 %
Bankové účty
144 426 €
84 %
91 %
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
6 440 €
4 %
2 %
Ceniny
356 €
0 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
107 €
0 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
30 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
10 414 €
6 %
2 %
Materiál
10 414 €
6 %
2 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
7 453 €
4 %
1 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
7 453 €
4 %
1 %
Pohľadávky spolu
2 799 €
2 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 799 €
2 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
2 384 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
264 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
151 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
467 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
467 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby