Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
803 648 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
466 455 €
58 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
398 115 €
85 %
84 %
Príplatky
45 088 €
10 %
10 %
Odmeny
23 252 €
5 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
165 348 €
21 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
118 030 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
35 741 €
22 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
11 577 €
7 %
9 %
Tovary a služby
159 159 €
20 %
24 %
Materiál
83 631 €
53 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
40 555 €
25 %
25 %
Služby
29 391 €
18 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
5 380 €
3 %
8 %
Cestovné náhrady
202 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
8 280 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
8 280 €
100 %
100 %
Bežné transfery
4 406 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 406 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby