Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Spolu majetok
637 408 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
563 320 €
88 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
563 320 €
100 %
100 %
Stavby
515 646 €
92 %
82 %
Pozemky
33 051 €
6 %
14 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 622 €
3 %
3 %
Obežný majetok
73 389 €
12 %
8 %
Finančné účty súčet
69 147 €
94 %
87 %
Bankové účty
68 848 €
94 %
84 %
Výdavkový rozpočtový účet
161 €
0 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
138 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
3 926 €
5 %
6 %
Materiál
3 926 €
5 %
6 %
Pohľadávky spolu
316 €
0 %
7 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
316 €
0 %
6 %
Ostatné pohľadávky
310 €
0 %
3 %
Iné pohľadávky
6 €
0 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
699 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
699 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby