Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Vlastné imanie a záväzky
637 408 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
662 875 €
104 %
98 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
571 046 €
86 %
87 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
559 600 €
84 %
87 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
11 446 €
2 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
71 372 €
11 %
12 %
Záväzky voči zamestnancom
30 392 €
5 %
5 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
18 831 €
3 %
4 %
Prijaté preddavky
14 729 €
2 %
1 %
Ostatné priame dane
3 596 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
3 068 €
0 %
1 %
Iné záväzky
756 €
0 %
1 %
Rezervy súčet
15 519 €
2 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
15 519 €
2 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
4 938 €
1 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
4 938 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 881 €
1 %
5 %
Výnosy budúcich období
3 881 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-29 348 €
-5 %
-3 %
Výsledok hospodárenia
-29 348 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-2 342 €
8 %
14 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-27 006 €
92 %
86 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby