Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
685 769 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
362 879 €
53 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
300 480 €
83 %
83 %
Príplatky
44 977 €
12 %
10 %
Odmeny
17 421 €
5 %
6 %
Tovary a služby
178 371 €
26 %
20 %
Materiál
74 253 €
42 %
44 %
Rutinná a štandardná údržba
46 877 €
26 %
10 %
Energie, voda a komunikácie
33 145 €
19 %
22 %
Služby
23 504 €
13 %
23 %
Nájomné za nájom
571 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
21 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
134 151 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
91 127 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
30 047 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
6 930 €
5 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
6 047 €
5 %
2 %
Bežné transfery
10 369 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10 369 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby