Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
742 319 €
Neobežný majetok
688 426 €
Obežný majetok
53 263 €
Časové rozlíšenie súčet
630 €
Pasíva
742 319 €
Vlastné imanie
-2 907 €
Záväzky celkom
712 772 €
Časové rozlíšenie súčet
32 455 €
Výnosy
840 580 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 377 €
Výnosy z finančnej činnosti
798 204 €
Náklady
826 766 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
782 768 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
43 999 €
Zisk
13 814 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
13 814 €
Príjmy62,5 tis. €
Nedaňové príjmy
67,8 %
Granty a transfery
31,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky768,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,2 %
Tovary a služby
20,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,3 %
Bežné transfery
1,0 %
Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poľná 1
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888765
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby