Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
768 154 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
447 325 €
58 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
405 627 €
91 %
83 %
Príplatky
24 382 €
5 %
10 %
Odmeny
17 316 €
4 %
7 %
Tovary a služby
157 394 €
20 %
18 %
Materiál
72 801 €
46 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
57 554 €
37 %
21 %
Služby
26 034 €
17 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
615 €
0 %
10 %
Nájomné za nájom
345 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
45 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
155 824 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
116 677 €
75 %
69 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 199 €
12 %
11 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
18 978 €
12 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
970 €
1 %
2 %
Bežné transfery
7 612 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 612 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
0 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
0 €
0 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby