Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
35 700 €
Neobežný majetok
6 280 €
Obežný majetok
29 420 €
Pasíva
35 700 €
Vlastné imanie
6 330 €
Záväzky celkom
29 370 €
Výnosy
397 848 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
28 067 €
Výnosy z finančnej činnosti
369 781 €
Náklady
397 636 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
367 900 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
29 736 €
Zisk
212 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
212 €
Príjmy29,4 tis. €
Nedaňové príjmy
95,6 %
Granty a transfery
4,4 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky367,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
61,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
16,4 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:SNP 39
Obec:96231 Sliač
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sliač
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888889
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby