Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 880 680 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 142 459 €
61 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
874 346 €
77 %
83 %
Príplatky
170 759 €
15 %
10 %
Odmeny
97 355 €
9 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
410 503 €
22 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
293 877 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
100 150 €
24 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
14 425 €
4 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 052 €
0 %
2 %
Tovary a služby
290 235 €
15 %
20 %
Služby
118 584 €
41 %
23 %
Materiál
76 786 €
26 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
48 530 €
17 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
33 918 €
12 %
10 %
Dopravné
9 925 €
3 %
1 %
Cestovné náhrady
2 285 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
205 €
0 %
0 %
Bežné transfery
37 484 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
37 484 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby