Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 526 959 €
Neobežný majetok
1 345 863 €
Obežný majetok
180 510 €
Časové rozlíšenie súčet
586 €
Pasíva
1 526 959 €
Vlastné imanie
-0 €
Záväzky celkom
1 526 279 €
Časové rozlíšenie súčet
681 €
Výnosy
1 943 251 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 937 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 921 314 €
Náklady
1 943 251 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 920 064 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
23 187 €
Príjmy48,7 tis. €
Nedaňové príjmy
45,0 %
Granty a transfery
39,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,8 %
Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,8 %
Tovary a služby
15,4 %
Bežné transfery
2,0 %
Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 113
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37947770
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2005
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby