Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 004 821 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 313 729 €
66 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 000 060 €
76 %
83 %
Príplatky
163 754 €
12 %
10 %
Odmeny
149 915 €
11 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
440 498 €
22 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
306 281 €
70 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
105 121 €
24 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
26 845 €
6 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 251 €
1 %
2 %
Tovary a služby
221 561 €
11 %
18 %
Materiál
84 506 €
38 %
45 %
Služby
83 070 €
37 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
44 210 €
20 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
8 678 €
4 %
10 %
Dopravné
910 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
186 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
29 034 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
29 034 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby