Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
285 €
Obežný majetok
219 €
Časové rozlíšenie súčet
66 €
Pasíva
285 €
Vlastné imanie
-5 046 €
Záväzky celkom
5 330 €
Výnosy
83 906 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 766 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
83 795 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
78 901 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 894 €
Zisk
111 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
111 €
Príjmy5,2 tis. €
Nedaňové príjmy
92,3 %
Granty a transfery
7,7 %
Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
priemer odvetvia*
Výdavky79,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,4 %
Tovary a služby
30,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Angyalova ulica 401/26
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37948083
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:10.10.2003
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby