Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
79 140 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39 116 €
49 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
35 326 €
90 %
82 %
Príplatky
2 290 €
6 %
12 %
Odmeny
1 500 €
4 %
6 %
Tovary a služby
23 852 €
30 %
17 %
Služby
11 374 €
48 %
43 %
Materiál
5 144 €
22 %
22 %
Dopravné
2 893 €
12 %
2 %
Energie, voda a komunikácie
2 825 €
12 %
21 %
Nájomné za nájom
862 €
4 %
4 %
Cestovné náhrady
511 €
2 %
1 %
Rutinná a štandardná údržba
243 €
1 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15 488 €
20 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
11 273 €
73 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
2 290 €
15 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
1 925 €
12 %
9 %
Bežné transfery
684 €
1 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
684 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby