Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 254 994 €
Neobežný majetok
3 186 341 €
Obežný majetok
68 524 €
Časové rozlíšenie súčet
129 €
Pasíva
3 254 994 €
Vlastné imanie
74 702 €
Záväzky celkom
1 039 428 €
Časové rozlíšenie súčet
2 140 864 €
Výnosy
640 118 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
194 219 €
Výnosy z finančnej činnosti
445 899 €
Náklady
621 521 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
619 805 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 716 €
Zisk
18 597 €
Daň z príjmov
915 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
17 682 €
Príjmy561,3 tis. €
Granty a transfery
55,2 %
Nedaňové príjmy
42,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,8 %
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
priemer odvetvia*
Výdavky531,7 tis. €
Tovary a služby
57,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
29,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,4 %
Kapitálové výdavky
3,0 %
Bežné transfery
0,1 %
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štefánikovo námestie 35/44
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37999095
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.10.2005
SK NACE:79 900 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby