Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
531 739 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
303 241 €
57 %
39 %
Služby
100 372 €
33 %
40 %
Materiál
97 149 €
32 %
21 %
Energie, voda a komunikácie
85 334 €
28 %
17 %
Rutinná a štandardná údržba
9 729 €
3 %
7 %
Nájomné za nájom
6 625 €
2 %
1 %
Dopravné
3 969 €
1 %
14 %
Cestovné náhrady
63 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
156 643 €
29 %
38 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
156 643 €
100 %
87 %
Poistné a príspevok do poisťovní
55 461 €
10 %
16 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
39 599 €
71 %
69 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
11 657 €
21 %
10 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 205 €
8 %
17 %
Kapitálové výdavky
15 900 €
3 %
7 %
Obstarávanie kapitálových aktív
15 900 €
100 %
100 %
Bežné transfery
494 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
494 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby