Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
190 660 €
Neobežný majetok
180 170 €
Obežný majetok
10 467 €
Časové rozlíšenie súčet
23 €
Pasíva
190 660 €
Vlastné imanie
-6 302 €
Záväzky celkom
196 962 €
Výnosy
253 451 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
11 344 €
Výnosy z finančnej činnosti
242 108 €
Náklady
253 379 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
241 666 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 713 €
Zisk
72 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
72 €
Príjmy11,5 tis. €
Nedaňové príjmy
97,0 %
Granty a transfery
3,0 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky221,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,4 %
Tovary a služby
13,8 %
Bežné transfery
0,8 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:SNP 27
Obec:96231 Sliač
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sliač
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42311110
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2014
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby