Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
26 748 €
Neobežný majetok
2 848 €
Obežný majetok
23 900 €
Pasíva
26 748 €
Vlastné imanie
-2 614 €
Záväzky celkom
29 363 €
Výnosy
325 584 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
22 538 €
Výnosy z finančnej činnosti
303 045 €
Náklady
327 238 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
304 374 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 863 €
Zisk
-1 654 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 654 €
Príjmy22,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy
priemer odvetvia*
Výdavky303,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
66,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,2 %
Tovary a služby
9,9 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. B. Bartóka 1
Obec:93601 Šahy
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Šahy
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42337283
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2014
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby