Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Nám. B. Bartóka 1, Šahy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
303 480 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
202 139 €
67 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
173 273 €
86 %
82 %
Príplatky
23 688 €
12 %
12 %
Odmeny
5 178 €
3 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
70 260 €
23 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
50 327 €
72 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
13 736 €
20 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
6 198 €
9 %
19 %
Tovary a služby
30 008 €
10 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
12 948 €
43 %
21 %
Služby
11 959 €
40 %
43 %
Materiál
3 360 €
11 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
1 362 €
5 %
8 %
Cestovné náhrady
297 €
1 %
1 %
Dopravné
83 €
0 %
2 %
Bežné transfery
1 071 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 071 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby