Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Vlastné imanie a záväzky
1 773 800 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 780 707 €
100 %
98 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 704 451 €
96 %
87 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 696 970 €
95 %
87 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
7 481 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
65 391 €
4 %
12 %
Záväzky voči zamestnancom
33 240 €
2 %
5 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
21 724 €
1 %
4 %
Ostatné priame dane
4 354 €
0 %
1 %
Prijaté preddavky
4 254 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
1 621 €
0 %
1 %
Iné záväzky
136 €
0 %
1 %
Nevyfakturované dodávky
62 €
0 %
0 %
Rezervy súčet
8 986 €
1 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
8 986 €
1 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 880 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 880 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
54 €
0 %
5 %
Výnosy budúcich období
54 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-6 961 €
-0 %
-3 %
Výsledok hospodárenia
-6 961 €
100 %
100 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-2 850 €
41 %
86 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-4 111 €
59 %
14 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby