Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Dukelská 53, Giraltovce

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
13 780 €
Neobežný majetok
10 735 €
Obežný majetok
3 045 €
Pasíva
13 780 €
Vlastné imanie
0 €
Záväzky celkom
13 780 €
Výnosy
404 981 €
Výnosy z finančnej činnosti
404 981 €
Náklady
393 151 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
392 758 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
393 €
Zisk
11 831 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 831 €
Výdavky418,4 tis. €
Kapitálové výdavky
4,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
15,2 %
Bežné transfery
0,0 %
Základná umelecká škola, Dukelská 53, Giraltovce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dukelská 49/53
Obec:08701 Giraltovce
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Giraltovce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51933047
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.9.2018
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby