Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Dukelská 53, Giraltovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
418 410 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
244 786 €
59 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
198 412 €
81 %
82 %
Príplatky
35 001 €
14 %
12 %
Odmeny
11 374 €
5 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
93 211 €
22 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
63 328 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
22 135 €
24 %
19 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 411 €
5 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 337 €
4 %
9 %
Tovary a služby
63 503 €
15 %
17 %
Materiál
22 838 €
36 %
22 %
Energie, voda a komunikácie
15 830 €
25 %
21 %
Služby
13 584 €
21 %
43 %
Rutinná a štandardná údržba
8 876 €
14 %
8 %
Nájomné za nájom
1 445 €
2 %
4 %
Dopravné
930 €
1 %
2 %
Kapitálové výdavky
16 889 €
4 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
16 889 €
100 %
100 %
Bežné transfery
21 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
21 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby